Forum samorządów lokalnych
Forum samorządów lokalnych Fórum místních samospráv
Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia Ochrana zdraví
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne Veřejné bezpečí
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska Ochrana životního prostředí
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość Podnikání
kalendarz imprez
Kalendarz imprez Kalendář akcí

Nawiąż współpracę transgraniczną

Celem programu jest inicjowanie i rozwijanie partnerstw transgranicznych pomiędzy samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami działającymi na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. Baza partnerstw umożliwia polskim i czeskim podmiotom nawiązanie współpracy i wyszukiwanie potencjalnych partnerów, z którymi chcieliby realizować wspólne przedsięwzięcia i projekty.

Navázání spolupráce

Cílem programu je iniciace a rozvoj přeshraničních partnerství mezi obcemi a jejich organizačními jednotkami, nevládními organizacemi a dalšími subjekty působícími na území Euroregionu repliki zegarków Těšínské Slezsko. Vytvořená databáze umožní polským i českým subjektům, kteří se zajímají o tento typ spolupráce, vyhledat možného partnera, se kterým by mohli akce či projekty realizovat.